Dokumentasjon

Når du dokumenterar BTI-arbeid nyttar du dei same rutinene som når du ellers handterar personsensitive opplysningar på din arbeidsplass. Dersom du skal dele informasjon med andre tenester må du syte for å ha innhenta samt
Pass på at du får dokumentert alle stega du tek i BTI-rettleiaren undervegs. Og særleg ved avslutta BTI-arbeid.

Kva er god dokumentasjon?

 

Presist

Me dokumenterar nøyaktig det som har skjedd/har blitt sagt. Få med tid og stad.  Kva såg /hørde du?  Dokumenteringa skal vere mest mogleg objektiv. Dersom me vil dokumentere eigne vurderingar/oppfatningar av situasjonen må dette komme tydeleg fram. Konkretiser dokumenteringa så godt som råd. Skriv kort.

Nøytralt språk

Språket me nyttar bør vere så nøytralt som mogleg. Eit godt tips er å unngå adjektiv.  Nytt gjerne til dømes verktøyet «teikn og signal på manglande trivsel» til hjelp for å ordlegge seg på ein presis måte. Tenk på at det vert dokumentert skal kunne lesast av den det gjeld i etterkant.